O nas/Sobre nosotros

 czyli polskie stowarzyszenie na rzecz promocji edukacji wielojęzycznej i międzykulturowości w Kantabrii to organizacja utworzona w lipcu 2015 r., której misją jest popularyzowanie edukacji wielojęzycznej dzieci mieszkających na terenie Kantabrii, jak również wspieranie ich rodziców i opiekunów w wychowaniu wielokulturowym.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń w Kantabrii por numerem: 5974 (z datą 17 sierpnia 2015) i w Miejskim Rejestrze Stowarzyszeń w Urzędzie Rady Miasta Santander pod numerem: 1215 (z datą 29 lutego 2016).

Appemic znajduje się również na liście Stowarzyszeń polonijnych na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie.

CELE

 • Promowanie wszelkiego typu aktywności związanych z szerzeniem edukacji wielojęzycznej dzieci mieszkających na terenie Kantabrii, jak również wspieranie rodziców/opiekunów w wychowaniu wielokulturowym.
 • Popularyzowanie w Kantabrii wiedzy na temat: kultury, historii, kuchni, tradycji i języków innych krajów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na język polski.
 • Szerzenie wiedzy o Hiszpanii poza jej granicami, a zwłaszcza w Polsce, na temat jej kultury (szczególnie tej związanej z Kantabrią), gastronomii, tradycji i języka.
 • Wzmacnianie pozytywnych postaw wśród mieszkańców Kantabrii w stosunku do edukacji międzykulturowej.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku Polaków oraz przedstawicieli innych narodowości mieszkających w Kantabrii (poprzez działalność społeczną, promowanie zdrowego stylu życia).
 • Pielęgnowanie polskich tradycji, kultury i języka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych narodowości polskiej.
 • Poszerzanie sieci kontaktów i wymiana informacji wśród rodziców mieszkających w Kantabrii, którzy wychowują lub chcą wychowywać swoje dzieci w wielojęzyczności.
 • Nawiązywanie współpracy i wymiana informacji ze stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności, istniejącymi w Hiszpanii bądź innych krajach Unii Europejskiej.
 • Zachęcanie przedstawicieli innych narodowości, mieszkających na terenie Hiszpanii, do wolontariatu, społecznego zaangażowania oraz przedsiębiorczości.

NASZE DZIAŁANIA

 • Organizujemy debaty, seminaria, kursy oraz wydarzenia o charakterze społeczno-obyczajowym.
 • Inicjujemy przedsięwzięcia i szkolenia mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa w zakresie wielojęzyczności i międzykulturowości.
 • Prowadzimy stronę internetową oraz działamy w mediach społecznościowych, publikując treści skierowane nie tylko do członków stowarzyszenia (wiadomości, wydarzenia kulturalne, ogłoszenia itp.).
 • Organizujemy zajęcia edukacyjne i kulturalne adresowane do osób pochodzenia polskiego, przedstawicieli innych narodowości mieszkających w Kantabrii a także Hiszpanów.
 • Inspirujemy wydarzenia o charakterze rekreacyjnym, rozrywkowym, kulinarnym, które pogłębiają integrację i zrozumienie hiszpańsko-polskie, jak również przyczyniają się do umacniania przychylnych postaw w stosunku do edukacji międzykulturowej.
 • Pragniemy stworzyć stałe i ciekawe miejsce spotkań (biblioteka, świetlica), w którym dzieci wielojęzyczne będą motywowane do poznawania kultury krajów pochodzenia swoich rodziców, oraz do samodzielnego poszukiwania i pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

PROJEKTY

 • “Kącik Wielojęzyczny” (dział książek w języku polskim/ biblioteka polska).
 • Uroczystości i obchody tradycyjnych świąt polskich.
 • Program kulturalny związany z promowaniem polskiej kultury, kina i teatru.
 • Cotygodniowe warsztaty świetlicowe dla całej rodziny „Mały appemic”- zajęcia edukacyjno-zabawowe dla dzieci i ich rodziców pochodzenia polskiego, w celu utrzymania kontaktu z językiem i kulturą polską, oraz nawiązania relacji z innymi dziećmi i rodzinami.
 • Spotkania – program regularnych spotkań dla dorosłych w czasie wolnym, które mogą inspirować zarówno nowe projekty promujące stowarzyszenie, jak i poszukiwanie sposobów na pozyskanie środków.
 • Program szkoleniowy dla ojców i matek dzieci wielojęzycznych, którzy chcą wychowywać swoje dzieci w oparciu o rady ekspertów oraz wymieniać się dobrymi zaleceniami.

 

son las siglas de la ASOCIACIÓN POLACA POR LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN MULTILINGUE E INTERCULTURALIDAD EN CANTABRIA – una entidad establecida en julio de 2015 cuya misión es promover todo tipo de actividades encaminadas al fomento de la educación multilingüe de los niños y niñas en Cantabria y ofrecer apoyo a los padres, madres y/o tutores para facilitarles la educación multilingüe de sus hijos/as.

FINES

 • Promover todo tipo de actividades encaminadas al fomento de la educación multilingüe de los niños y niñas en Cantabria y ofrecer apoyo a los padres, madres y/o tutores para facilitarles la educación multilingüe de sus hijos/as.
 • Promover y difundir la cultura, historia, gastronomía y las tradiciones y lenguas de otros países en especial la lengua polaca en Cantabria,
 • Promover y difundir la cultura española y en especial la cántabra la historia, gastronomía y las tradiciones y la lengua española en el extranjero, en especial en Polonia.
 • Fomentar las actitudes positivas hacía la educación intercultural en la sociedad cántabra,
 • Difundir la imagen positiva de los polacos y otros residentes extranjeros en Cantabria (a través de las iniciativas sociales, o promoción de estilos de vida saludables).
 • Fomentar la relación de niños, jóvenes y adultos de origen polaco con el idioma, la cultura y las tradiciones polacas.
 • Contribuir al desarrollo de redes de contactos e intercambio entre los padres que viven en Cantabria y viven o quieren vivir la experiencia de educar a los hijos/as multilingües.
 • Establecer colaboración y realizar intercambios con otras asociaciones semejantes existentes bien en España, bien en otros países de la Unión Europea.
 • Fomentar el voluntariado y participación ciudadana de los residentes extranjeros en España y actitudes emprendedoras.

QUE HACEMOS

 • foros de debate, seminarios, talleres o cualquier otro tipo de acto social de carácter socio-cultural;
 • acciones de sensibilización y talleres para fomentar y poner en valor multilingüismo e interculturalidad;
 • página web y actividad en redes sociales para difundir diferentes contenidos de interés para nuestros socios (noticias, información cultural, anuncios, etc…) y la población en general.
 • actividades educativas y culturales destinadas a las personas de origen polaco, otros residentes extranjeros en Cantabria como también españoles,
 • actividades deportivas, lúdicas, gastronómicas, etc, que refuercen la integración y la comprensión hispano-polaca, fomenten las actitudes positivas en general hacia la educación intercultural.
 • creación de un espacio físico público (biblioteca, ludoteca) atractivo donde los

niños y niñas multilingües puedan conocer la cultura de los países de origen de sus

padres motivándoles a profundizar estos conocimientos en su tiempo libre y por

elección propia.